1.   Algemeen

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing en bindend op alle overeenkomsten tot het verhuren van goederen en in het kader daarvan te verrichten werkzaamheden.
 • Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor verhuurder slechts bindend indien deze door verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd en bevestigd.
 • Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever/huurder zijn niet van toepassing, tenzij dit door verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk wordt geaccepteerd en en bevestigd.

2.   Aanbiedingen

 • Alle aanbiedingen van verhuurder zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag door verhuurder verstrekte Tenzij anders overeengekomen behouden aanbiedingen hun geldigheid tot maximaal 2 maanden na ondertekening.
 • Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen in euro’s en inclusief omzetbelasting.
 • Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden verhuurder alleen indien deze door verhuurder schriftelijk akkoord zijn verklaard en bevestigd zijn.
 • De dag- / dagen- / week- / maandprijzen zijn gebaseerd op een gebruik van kalenderdagen tussen 00:00 en 24:00.
 • Voor onjuistheden of afwijkingen met betrekking tot afbeeldingen, vermelding van maten, capaciteit en gewicht kan verhuurder nimmer aansprakelijk worden gesteld.

3.   Huurperiode

 • Huurovereenkomsten gelden als aangegaan voor een periode van minimaal één (kalender)dag en voor maximaal de periode als in de overeenkomst Verhuurder is niet verplicht de huurperiode te verlengen.
 • Bij het bepalen van de huurtijd worden alle dagen, ook verletdagen, zaterdagen, zon- en feestdagen en andere vrije dagen meegerekend en telt een gedeelte van een dag als een gehele dag tenzij anders overeengekomen.
 • De huurder dient het huurobject uiterlijk op de dag en het tijdstip waarop de overeenkomst eindigt aan verhuurder af te geven, tenzij tijdig voordien schriftelijk is overeengekomen de overeenkomst te verlengen.
 • Indien het huurobject niet binnen de overeengekomen termijn wordt geretourneerd, heeft verhuurder het recht de huurprijs door te berekenen tot het moment waarop het huurobject alsnog wordt geretouneerd.
 • De huurperiode eindigt nadat verhuurder het huurobject heeft ingenomen door middel van inspectie en akkoordbevinding. Het onbeheerd afmelden en achterlaten van het huurobject wordt door verhuurder niet geaccepteerd als einde van de huurperiode.

4.   Afleveren, afhalen en levertijd

 • Indien zulks is overeengekomen geschiedt het afleveren en ophalen van het huurobject aan het door huurder opgegeven adres op de begane grond en voor rekening van huurder.
 • De opgegeven levertijd geldt slechts bij Nimmer kan verhuurder aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding en/of afwijking van de levertijd.
 • Het huurobject dient direct bij ontvangst door huurder te worden Reclames moeten op de dag van aflevering direct schriftelijk worden gemeld. Na ingebruikname worden geen reclames meer geaccepteerd.
 • Indien aflevering op verzoek van huurder wordt uitgesteld, is verhuurder bevoegd de overeengekomen huur door te berekenen, hetzij de overeenkomst te ontbinden.
 • Indien het huurobject door expeditie van verhuurder of die van derden dienen te worden teruggebracht, wordt het huurobject bij terugkomst Het meenemen van het huurobject door verhuurder of diens expediteur is niet te beschouwen als een dergelijke controle. Indien schade, verlies, niet-schoonmaken of onjuist verpakken of borgen wordt vastgesteld, laat verhuurder dat binnen 10 werkdagen aan de huurder weten. Na melding kan verhuurder direct tot vervanging of reparatie overgaan en de kosten aan de huurder berekenen.

5.   Risico

 • Het verhuurobject is vanaf het moment dat het ter beschikking aan huurder is gesteld voor risico van Huurder dient zorg te dragen voor verzekering bij een in Nederland gevestigd verzekeringsmaatschappij.
 • Bij diefstal schade, breuk of manco wordt de vervangingswaarde aan de huurder in rekening gebracht, deze verplicht zich dan ook deze binnen 3 werkdagen te te voldoen.

6.   Verplichtingen van huurder

 • Huurder dient het huurobject in dezelfde staat terug te bezorgen als waarin huurder deze heeft ontvangen, dat wil zeggen, onderhouden (behoudens normale slijtage), gereinigd en op dezelfde wijze gesorteerd en verpakt als bij aflevering. Eventuele extra arbeidstijd voortvloeiende uit het niet of niet volledig nakomen van deze verplichting is voor rekening van de huurder.
 • Tenzij anders overeengekomen is huurder verplicht, voordat huurder het huurobject in ontvangst neemt, aan verhuurder een door verhuurder vast te stellen waarborgsom te Na terugontvangst van het huurobject zal deze waarborgsom aan de huurder worden gerestitueerd onder aftrek van aan verhuurder nog toekomende huurpenningen en/of schadevergoeding en/of kosten. Indien op enig moment tijdens de looptijd van de overeenkomst het bedrag van de door de huurder verschuldigde huurpenningen het bedrag van de waarborgsom overschrijdt, is verhuurder gerechtigd aanvulling van de waarborgsom met een door verhuurder vast te stellen bedrag te eisen.
 • Huurder is verplicht het huurobject overeenkomstig de bestemming te gebruiken en als een goed huisvader te onderhouden en te verzorgen, waarbij eventuele voorgeschreven en aan huurder ter hand gestelde bedieningsvoorschriften in acht genomen dienen te Huurder is verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste energietoevoer, brandstof en smeermiddelen en voor het op peil houden van het oliepeil van het huurobject gedurende de gehele huurperiode. Het is huurder niet toegestaan veranderingen aan het verhuurobject aan te brengen, dan wel zelf reparaties te verrichten, behoudens op grond van door verhuurder gegeven uitdrukkelijke toestemming. Huurder is verplicht elke schade en/of elk gebrek aan het huurobject onmiddellijk aan verhuurder te melden.
 • Huurder mag het huurobject niet buiten Nederland brengen en/of gebruiken zonder schriftelijke en voorafgaande goedkeuring van verhuurder.
 • Indien huurder een object van verhuurder huurt wat door de huurder zelf vervoerd wordt dient de bestuurder in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs voor het betreffende object. Indien dit niet het geval is, is de huurder volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende kosten.

7.   Eigendom en Inspectie

 • Verhuurder behoudt te allen tijde het eigendom van het huurobject en door verhuurder wordt derhalve het recht voorbehouden het huurobject te allen tijde te controleren of te laten controleren.
 • De Huurder is verplicht zich reeds nu voor alsdan hieraan steeds zijn volledige medewerking te zullen verlenen.

8.   Verlies van materieel

 • Iedere vervreemding of bezwaring dan wel afstanddoening van het huurobject, zowel om baat als om niet, ten behoeve van een derde is zonder uitdrukkelijke toestemming van verhuurder verboden. Lid 3 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.
 • Huurder dient verhuurder onverwijld kennis te geven van eventuele beslaglegging op haar goederen of een gedeelte daarvan en voorts van haar faillissement of surseance van betaling en is verplicht immer de beslagleggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder op de hoogte te brengen van de met verhuurder bestaande huurovereenkomst en verplicht zich het huurobject direct terug te leveren aan verhuurder.
 • Indien het huurobject gedurende de looptijd van de overeenkomst, door wat voor oorzaak dan ook, defect raakt dan wel geheel of gedeeltelijk verloren gaat of uit de macht van de huurder raakt, dient huurder de verhuurder daarvan direct op de hoogte te stellen en is hij gehouden binnen 4 dagen de kosten te vergoeden, zodat de verhuurder per direct een gelijkwaardig artikel kan kopen. Tevens dient huurderving betaald te worden vanaf de eerste dag waarover geen huurpenningen ontvangen kunnen worden van het Wanneer er sprake mocht zijn van een strafbaar feit dan verplicht huurder zich onverwijld aangifte te doen bij de bevoegde autoriteiten onder overlegging van een kopie van de aangifte aan verhuurder.

9.   Beëindiging, opzegging en vervanging

 • Een huurovereenkomst kan steeds met onmiddellijke ingang worden beëindigd door retournering en acceptatie van het huurobject door verhuurder.
 • Indien is overeengekomen dat het huurobject door verhuurder zal worden opgehaald, dient bij afmelding steeds tenminste 48 uur in acht genomen te worden.
 • Verhuurder heeft steeds het recht om het huurobject door gelijkwaardig materieel te vervangen zonder dat dit voor de huurder enig recht op schadevergoeding geeft.

10.   Overmacht

 • Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van verhuurder onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.
 • In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover een en ander niet al begrepen in het vermelde in lid 1, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storing in verhuurders bedrijf of dat van haar leveranciers.
 • Bij overmacht heeft verhuurder de keuze om ofwel de termijn van de aflevering met de door der overmacht te verlengen of de overeenkomst, zonder dat verhuurder in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, te beëindigen.

11.   Betaling

 • Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geschiedt de verhuur van materieel uitsluitend op basis van contante betaling vooraf.
 • Indien betaling op rekening wordt overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door verhuurder aan te wijzen rekening zonder enige aftrek, verrekening of korting.
 • Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn vervallen eventuele kortingen en heeft verhuurder het recht alsnog de volledige huurprijs in rekening te brengen.
 • Indien huurder niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald wordt huurder geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft verhuurder zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist recht op vergoeding van rente gelijk aan 1,5 % per maand vanaf de vervaldag.
 • Alle redelijk gemaakte kosten vallende op inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de nalatige huurder.
 • De buitengerechtelijke kosten zijn steeds gelijk aan 15 % van het achterstallige bedrag met een minimum van € 300,00. De kosten als vermeld onder 11.5 en 11.6 worden verhoogd met € 40,00 administratiekosten.

12.   Aansprakelijkheid

 • De huurder en de persoon die het huurobject laat afhalen q. de huurovereenkomst ondertekent blijft te allen tijde aansprakelijk voor het huurobject en het betalen van de huurpenningen met bijkomende kosten.
 • Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan verhuurders zijde is alle aansprakelijkheid richting verhuurder voor schade tengevolge van gebreken in of aan verhuurde goederen of verrichten werkzaamheden, zowel bij huurder als bij derden, uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Behoudens opzet of grove schuld is verhuurder evenmin aansprakelijk voor fouten van personeel van verhuurder dan wel van personen die door verhuurder in het kader van de uitvoering van de huurovereenkomst worden ingeschakeld.
 • Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging is verhuurder op geen enkele wijze gebonden aan afspraken met ondergeschikte leden van het personeel van huurder.
 • Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in door derden of huurder ter beschikking gestelde gegevens.
 • Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onheil van buitenaf, bijvoorbeeld waterschade ten gevolge van lekkage van het huurobject.
 • Aansprakelijkheid voor schade gedurende, tijdens of na reparatie, keuring, (de)montage, opslag, verblijf of onderhoud van materieel aan derden is uitdrukkelijk uitgesloten.

13.   Annulering

 • Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever ten gevolge van welke oorzaak ook, behoudt verhuurder recht om nakoming te eisen.
 • Indien verhuurder een annulering accepteert, is verhuurder gerechtigd aan huurder alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een percentage van 90% van het bedrag dat met de overeenkomst gemoeid is, ter zake van winstderving.

14.   Opschorting en ontbinding

 • Indien de huurder niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de huurder of bij stillegging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, is verhuurder gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden zonder enige aansprakelijkheid in de ruimte zin van het woord.
 • De vordering ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar.

15.   Toepasselijk recht/geschillen

 • Op alle door verhuurder gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit met verhuurder gesloten overeenkomsten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van verhuurder of een nader door de verhuurder aangewezen rechtbank in Nederland, onder toepassing van Nederlands recht.

Beer Pong Express (Beerpongexpress)

Gaspeldoornstraat 13

5062AC Oisterwijk

[email protected]